PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU

 
 Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Ad Soyad Tc Kimlik No
Doğum Tarihiniz Doğum Yeriniz
Medeni Durumunuz Varsa Çocuk Sayısı
Uyruğunuz E-Mail
Cinsiyet  
Adresiniz:
Telefonlarınız
Ev: Cep:
 
 
 Eğitim Bilgileriniz
Okul Adı ve Yeri
Bölümü
Giriş ve Mezuniyet Tarihi
İlköğretim
Lise
Üniversite
Y.Lisans/Doktora
Eğitiminiz ile ilgi Eklemek İstediğiniz ?
 
 Yabancı Dil
Konuşma
Yazma
Okuma
Orta
İyi
Çok İyi
Orta
İyi
Çok İyi
Orta
İyi
Çok İyi
 
 Bilgisayar Bilgileri
Biliyorum
İyi biliyorum
Çok İyi biliyorum
Grafik/Tasarım
Programlama Dilleri
Muhasebe Programları
Paket Programlar
Kullandığınız diğer bilgisayar programlarını belirtiniz: (Veritabanı, grafik, programlar, muhasebe, paket, diğer.)
                 
 Katılmış Olduğunuz Kurs, Seminer veya Eğitim Çalışmaları
Konusu
Düzenleyen Kuruluş
Süresi
Tarihi
                 
 Çalışma Bilgileri (En son işyerinden başlayarak belirtiniz.)
Çalıştığınız Firma Adı / Ünvanı
Görev
Çalışma Süresi Ay /Yıl
Ayrılma Nedeni

                 
 Genel Bilgiler
Askerlik Yaptınız mı? Terhis Tarihi Muaf Nedeni:
Oto Ehliyeti Sınıfı: Alış Tarihi: Araç Kullanma Deneyimi (Yıl olarak)
Sigara Kullanıyor musunuz ?
Kronik bir hastalığınız var mı?
Herhangi bir sıhhi rahatsızlık veya engeliniz var mı?
Hiç ameliyat oldunuz mu?
Sabıkanız var mı? Herhangi bir suçtan hüküm giydiniz mi?
Talep ettiğiniz aylık ücret (doldurulması zorunludur)
                 
 Mesleki Tercihleriniz
Hastanemizde tercih ettiğiniz iş 1: 2: 3:
Çalışma Şekli
Size iş teklifi yapılırsa ne zaman başlayabilirsiniz ?
Mesai saatleri dışında çalışmayı kabul eder misiniz?
                 
 Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Kişiler (Referanslar)
Adı ve Soyadı
Görevi
Telefonu
                 
                 
 Başvuru Fotoğrafı
Başvuru FotoğrafıKİŞİSEL VERİ AKTARIMI ve VERİLERİN KORUNMASI

1. Ekol Özel Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş. , iş bu İş Başvuru Formu sayesinde elde etmiş olduğu iş başvurusu yapan kişiye ait kişisel verileri, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.
2. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirketçe, insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, grup şirketlerinin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması, iş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi ve bu politikalara uygun şekilde işe başvuruların değerlendirilmesi ve personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, amaçlarıyla işlenebilir.
3. İş başvurusu yapan kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere, aktarılabilir.
4. İş başvurusu yapan kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, şekilde toplanabilir.
5. İş başvurusu yapan kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
6. İş başvurusu yapan kişi, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına rıza verdiğini ve belirtilen haklarının varlığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. İşbu metin, İş Başvuru Formunun eki niteliğindedir ve iş başvurusunu gerçekleştiren kişi tarafından formdaki bilgilerin doldurulması esnasında okunarak form gönderiminde onaylanarak kabul edilmiş sayılır.